Главная » Каталог статей / Статьи / Другое
РОЗПОДIЛ функціональних обов’язків між посадовими особами місцевого самоврядування та працівниками виконавчого комітету міської ради

I. Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

В своїй роботі безпосередньо підпорядковується  міському голові.
На посаду призначаються та звільняється з посади розпорядженням міського голови, шляхом конкурсного відбору, або за іншою процедурою, з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.
Координує роботу комунальних підприємств міста.
Здійснює контроль за якістю обслуговування населення побутовими послугами, торгівлею, зв’язком.
Контролює та координує  роботу, представляє на розгляд міському голові програму соціально-економічного розвитку міста.
Очолює комісії, створені рішенням міської ради, виконкому міської ради або розпорядженням міського голови.
Готує інформації на засідання міської ради та її виконавчого комітету з питань своєї компетенції.
Проводить наради за участю представників комунальних служб міста.
За дорученням міського голови виконує іншу роботу.
Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради має право:
Вносити пропозиції щодо розробки проекту місцевого бюджету в межах своїх повноважень.
Брати участь у нарадах і проводити їх .
Реалізувати повноваження виконкому міської ради в наданні допомоги власникам квартир, будинків, в  їх обслуговуванні та ремонті, по вирішенню питань водопостачання, відводу та очистки стічних вод, проведенні контролю за якістю питної води, очистки території міста.
Проводити в межах своєї компетенції перевірки, готувати інформаційні матеріали.
Надавати на розгляд міській Раді пропозиції в межах своєї компетенції. 
Отримувати в порядку, встановленому законодавством від відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, що необхідні для виконання посадових обов’язків.
Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав,  порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
У межах своїх повноважень співпрацює з міським головою, секретарем виконкому, керівниками комунальних підприємств міста, установ, організацій, тощо

II. Секретар виконавчого комітету міської ради (керуючий справами виконавчого комітету міської ради)

В своїй роботі безпосередньо підпорядковується  міському голові.
На посаду призначаються та звільняється з посади розпорядженням міського голови, шляхом конкурсного відбору, або за іншою процедурою, з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.
Займається підготовкою (в межах своєї компетенції) проектів розпоряджень голови, рішень міської ради, рішень виконкому міської ради з дотриманням вимог чинного законодавства.
Підготовка та внесення на розгляд міського голови проектів планів роботи виконкому міської ради та контроль за їх виконанням.
Разом з секретарем ради та начальником загального відділу забезпечує організаційно-технічну підготовку сесій міської ради, засідань виконкому міської ради, нарад та інших заходів, що проводяться міською радою.
Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки та піклування.
Організує та забезпечує роботу з кадрами міської ради (підвищення кваліфікації кадрів міської ради).
Веде архівні  справи.
Контролює та координує питання пов’язані з приватизацією земельних ділянок громадянами, питання стосовно передачі, приватизації та надання в оренду об’єктів.
Разом із першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради займається питаннями житлово-комунального господарства, торгівлі, соціально-економічного розвитку. 
Готує інформації на засідання міської ради та її виконавчого комітету з питань своєї компетенції.
Виконує за дорученням міського голови іншу організаційну роботу.
Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.
Має право:
Отримувати в порядку, встановленому законодавством від відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, що необхідні для виконання посадових обов’язків.
Повертати виконавцям документи, підготовлені з порушенням порядку роботи з документами.
Вносити пропозиції на розгляд керівництва щодо вдосконалення роботи виконкому.
Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Секретар виконкому у межах своїх повноважень співпрацює з міським головою, керівниками підприємств, установ, організацій  міста.

ІІІ. Начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради

В своїй роботі безпосередньо підпорядковується міському голові.
Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови, шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою.
Здійснює керівництво діяльністю відділу, очолює та контролює його роботу.
Перевіряє проекти рішень виконкому та міської ради, розпоряджень міського голови щодо дотримання чинного законодавства, шляхом їх візування.
Аналізує акти органів місцевого самоврядування, проекти законодавчих актів, готує пропозиції по них.
Готує довідкові матеріали з питань законодавства.
Аналізує матеріали, які надійшли від правоохоронних органів, міського суду, господарського суду, сприяє своєчасному та правильному їх розгляду.
Представляє інтереси міської ради у судах.
Очолює адміністративну комісію.
Організовує роботу відділу, забезпечує виконання плану роботи виконкому з питань міської ради, що стосуються функцій відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
Бере участь у проведенні семінарів з питань, віднесених до компетенції відділу.
Здійснює контроль за роботою по розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян.
Координує роботу громадських організацій, закладів культури міста.
Разом з секретарем виконкому та секретарем ради забезпечує організаційно-технічну підготовку сесій міської ради, засідань виконкому міської ради, нарад та інших заходів, що проводяться міською радою.
Допомагає в розробці проектів для залучення інвестицій в місто.
За дорученням міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету міської ради виконує іншу роботу в межах своєї компетенції.
Вносить пропозиції на розгляд керівництва щодо поліпшення роботи відділу, узгоджувати проекти рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, листів міського  голови та його заступника.
Бере участь у засіданнях міської ради, нарадах.
Отримує в порядку, встановленому законодавством від відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, що необхідні для виконання посадових обов’язків;
Перевіряє за дорученням керівництва стан роботи зі зверненнями громадян.
Повертає виконавцям документи, підготовлені з порушенням порядку роботи з документами.
Начальник загального відділу несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, порушення норм етики посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.
За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до відповідальності  згідно з чинним законодавством.
Начальник загального відділу у межах своїх повноважень співпрацює з першим заступником міського голови, секретарем виконкому, керівниками підприємств, установ, організацій, профільними працівниками структурного підрозділу вищого органу.

IV. Спеціаліст ІІ категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради

Забезпечує розгляд звернень громадян.
В своїй роботі безпосередньо підпорядковується начальнику загального відділу.
Організує прийом громадян міським головою, першим заступником міського голови у відповідності із затвердженим графіком прийому. Веде облік розпоряджень і вказівок даних на прийомі та здійснює контроль за їх виконанням.
Забезпечує реєстрацію і облік звернень громадян, веде алфавітно-облікову і контрольну картотеки, оперативну і підсумкову статистику звернень, поточний архів.
Надає консультації і роз’яснення громадянам, що звертаються з пропозиціями, заявами, скаргами щодо порядку вирішення їх питань згідно з діючим законодавством.
Вивчає і узагальнює пропозиції, заяви громадян, що надійшли до виконкому міської ради, здійснює підготовку інформаційно-довідкових і аналітичних матеріалів.
Здійснює систематичний контроль за своєчасним вирішенням заяв і скарг громадян, які направляються на розгляд.
Організує і забезпечує здійснення (в необхідних випадках) перевірок на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян. Повідомляє громадян про наслідки розгляду їх звернень.
Складає звіти щодо звернень громадян.
Здійснює попередній розгляд листів, готує їх в установленому порядку для послідуючої доповіді міському голові.
Здійснює прийом, реєстрацію, облік, зберігання, оперативний пошук, передає за призначенням вхідну та вихідну кореспонденцію, веде реєстраційні картотеки.
Організує та здійснює оперативний телефонний зв’язок з підприємствами, установами, організаціями міста, приймає телефонограми.
Видає громадянам міста довідки встановленої форми.
За дорученням міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету міської ради виконує іншу роботу.
Бере участь в роботі засідань міської ради та її виконавчих комітетів.
Повертає виконавцям документи щодо розгляду звернень громадян та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення інструкцій з діловодства, вимог чинного законодавства з цих питань.
Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав,  порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
У межах своїх повноважень співпрацює з першим заступником міського голови, секретарем виконкому, керівниками підприємств, установ, організацій, профільними працівниками структурного підрозділу вищого органу.

V. Головний бухгалтер виконавчого комітету міської ради

Забезпечує правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства виконкомом щодо економного використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів та збереження власності закладу.
В своїй роботі безпосередньо підпорядковується міському голові.
Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності закладу, контроль за економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів та збереження власності закладу.
Організовує облік грошових коштів що надходять, товарно-матеріальних цінностей та основних коштів, своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з їх рухом,  облік фактичних витрат, використання кошторису витрат, результатів фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових  операцій, контроль за законністю, своєчасністю та правильністю їх оформлення, розрахунки по заробітній платі з працівниками закладу, правильне нарахування та перерахування платежів до державного бюджету, внесків та державне соціальне страхування.
Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності у закладі на основі максимальної централізації і механізації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку та контролю, розробку та здійснення заходів, направлених на дотримання державної дисципліни та закріплення господарських розрахунків.
Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку та звітності.
Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов’язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності.
Бере участь у розробці раціональної планової та облікової документації, в організації впровадження засобів механізації обліково-обчислювальних робіт.
Вживає заходи щодо попередження недостач, незаконного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.
Веде роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, кошторисів витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських  документів, оформлення та здача їх у встановленому порядку до архіву.
Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на підставі даних первинних документів та бухгалтерських записів, надання її у встановленому порядку до відповідних органів.
Надає методичну допомогу працівникам з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.
Керує працівниками бухгалтерії закладу.
За дорученням міського голови виконує іншу роботу.
Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.
Отримує від виконавців та працівників підприємства інформацію, необхідну для виконання своїх службових обов’язків.
Підписує фінансові документи по прийманню  та видачі грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.
Не приймає до оформлення та виконання фінансові документи, оформлені з порушенням вимог порядку прийму, зберігання та витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.
Надає право другого підпису у фінансових документах закладу спеціалісту ІІ категорії (бухгалтеру).
Здійснює перевірки по дотриманню фінансової та касової дисципліни, а також з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.
За дорученням міського голови представляє у встановленому законодавством порядку інтереси установи в судах та інших органах під час розгляду питань і спорів в межах наданих йому повноважень.
Вносить пропозиції керівництву установи про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяно шкоду.
Інформує міського голову про випадки невиконання працівниками виконкому діючого законодавства, неподання у зазначений термін документів, необхідних для вирішення наданих доручень.
Бере участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться виконкомом.
Головний бухгалтер несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, порушення правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
За достовірність звітів які надаються та довідок про результати ревізійних перевірок.
За розголошення зведень, які складають комерційну тайну закладу.
За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
У межах своїх повноважень співпрацює з першим заступником міського голови, секретарем виконкому, профільними працівниками контрольно-ревізійних, податкових органів, відділень фондів загальногообов”язкового соціального страхування та Пенсійного фонду України, структурного підрозділу вищого органу. 

VI. Спеціаліст ІІ категорії (бухгалтер) виконавчого комітету міської ради

Контролює надходження податків від юридичних та фізичних осіб, розташованих на території міської ради.
спеціаліст ІІ категорії (бухгалтер)  безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру.
Складає відповідні звіти до податкової інспекції, фінвідділу, відділу статистики.
Складає меморіальні ордери  № 2, 3є, 3т.
Здійснює оформлення платіжних доручень, одержує документи в банку по встановленому  графіку.
Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі  в архів.
Виконує облік податків, які надходять на поточний рахунок кожні 10 днів.
Розглядає  питання стосовно оренди земельних ділянок.
Виконує аналіз надходження  податків та зборів, та подекадно надає інформацію міському голові.
Забезпечує збір земельного податку з фізичних осіб.
Готує програму соціально-економічного розвитку міста, готує рішення з земельних питань.
Складає статистичні  звіти, веде книги по господарського обліку.
За дорученням міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету міської ради виконує іншу роботу.
Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.
Представляє інтереси підрозділу в інших органах виконавчої влади та місцевого самоврядування що належать до його компетенції.
Отримує від працівників підприємства інформацію, необхідну для виконання своїх службових обов’язків.
Вносить пропозиції щодо  вдосконалення роботи відділу.
Бере участь в роботі засідань міської ради та її виконавчих комітетів.
Відповідає за якість та своєчасне виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.
Достовірність звітів які надаються та довідок про результати ревізійних перевірок.
Нерозголошення зведень, які складають комерційну тайну закладу.
Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов”язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав,  порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов”язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
У межах своїх повноважень співпрацює з першим заступником міського голови, профільними працівниками контрольно-ревізійних, податкових органів, відділень фондів загальнообов’язкового соціального страхування та Пенсійного фонду України, структурного підрозділу вищого органу. 

VIІ. Спеціаліст І категорії виконавчого комітету міської ради

Спеціаліст І категорії здійснює та виконує консультативно-дорадчі функції в  межах, наданих законом.
Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови, шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою.
Веде прийом громадян з питань шлюбно-сімейного законодавства.
Складає реєстрації актів цивільного стану.
Отримує бланки свідоцтв та щомісячно звітує в відділі РАЦС.
Веде архівні справи та нотаріальні справи.
Друкує за дорученням міського голови, першого заступника міського голови, секретаря виконкому листи, службові документи.
За дорученням міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету міської ради виконує іншу роботу.
Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.
Бере участь в роботі засідань міської ради та її виконавчих комітетів.
Представляє інтереси виконкому у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, що належать до його компетенції.
Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи виконкому.
Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав,  порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
У межах своїх повноважень співпрацює з першим заступником міського голови, секретарем виконкому, профільними працівниками міського відділу юстиції. 

VIІІ. Інспектор

Інспектор забезпечує реалізацію Конституції України, Законів України, Актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань військового обліку.
В своїй роботі безпосередньо підпорядковується  міському голові.
На посаду призначаються та звільняється з посади розпорядженням міського голови.
При оформленні на військовий облік військовозобов’язаних і зарахуванні на облік призовників виконується така робота:
- старанно перевіряється справжність військових квитків і посвідчень про приписку      допризовної дільниці, їх дійсна належність власникам. Перевірка належності військово-облікових документів їх власникам проводиться шляхом звіряння:
фотокарток у військових квитках і посвідченнях про приписку до призовної дільниці з фотокартками у паспортах і зовнішністю військовозобов’язаних та призовників;
прізвища, імені, по батькові, року народження, місця народження;
перевірити  наявність всіх аркушів у військових квитках  і приписних посвідченнях допризовної дільниці;
наявність відміток облікових органів про зняття військовозобов’язаних і призовників з військового обліку за попереднім  місцем проживання і чи взято призовників на облік у місцевому військовому комісаріаті та своєчасність їх прибуття в орган місцевого самоврядування.
При виявленні у військових квитках і приписних посвідченнях до призовної дільниці різного роду розбіжностей, неточностей і підробок, а також втрати окремих аркушів, орган місцевого самоврядування повідомляє про це військовому комісару і вживає відповідних заходів за його вказівкою.
При потребі залишити в органі місцевого самоврядування військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці військовозобов’язаному, призовнику видається розписка;
на всіх військовозобов’язаних заповнюються картки первинного обліку, а призовники вносяться у списки призовників;
на прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу, крім цього, заповнюються облікові картки, згідно з Правилами заповнення облікових карток на військовозобов’язаних;
військовозобов’язаним, взятим на військовий облік, у військових квитках і в картках приписки (домовій книзі) ставиться штампом відмітка про взяття, їх на облік, та складається список, який надсилається у військовий комісаріат.
При знятті військовозобов’язаних і призовників з військового обліку виконується така робота:
у військових квитках і домових книгах ( картки прописки) робиться відмітка штампом про зняття військовозобов’язаних з військового обліку, після чого картка перекладається в картотеку знятих з обліку;
військовозобов’язані, які вибувають за межі України на постійне місце проживання, направляються у місцевий військкомат;
на військовозобов’язаних, знятих з обліку, складається список, який разом з вилученими моброзпорядженнями щомісячно надсилається у військовий комісаріат. В списках призовників робиться відмітка про зняття з обліку ;
Бере на військовий облік офіцерів запасу, які прибувають на обслуговувану територію на постійне або тимчасове проживання, знімати з військового обліку, надсилати донесення про зміну облікових даних в військкомат.
Звіряє не менше одного разу на рік дані карток первинного обліку на військовозобов’язаних та офіцерів запасу з домовими книгами (картками реєстрації), шляхом подвірного обходу, з обліковими даними військомата;
з особовими картками типової форми Т-2 підприємств.
Оповіщає на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військкомату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом.
Веде облік усіх підприємств, організацій, установ, незалежно від підпорядкування і форм власності, які знаходяться на території, яка обслуговується місцевим органом самоврядування.
Вносить до карток первинного обліку і списків зміни, які стосуються освіти, місця роботи, посади, сімейного стану та місця проживання військовозобов’язаних і призовників, та про всі зміни щомісячно повідомляти у військовий комісаріат.
Звіряє списків призовників, які знаходяться на обліку, з обліковими даними військового комісаріату, після приписки допризовної молоді до призовних дільниць.

Складає і щороку в жовтні направляти в військовий комісаріат список юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць.
Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров’я і повідомляти про це військовий комісаріат.
Облік та звірення картотеки призначених в команду військовозобов’язаних.
Зняття з виключенням з військового обліку військовозобов’язаних, які досягли граничного віку.
Виконує за дорученням міського голови іншу роботу.
Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку
Отримує в порядку, встановленому законодавством від відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, що необхідні для виконання посадових обов’язків.
Повертає виконавцям документи, підготовлені з порушенням порядку роботи з документами
Роз’яснює громадянам України обов’язки щодо військового обліку і здійснювати контроль за виконанням встановлених правил військового обліку.
Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав,  порушення норм етики поведінки службовця.
За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
У межах своїх повноважень співпрацює з службовцями міськвійськомату, керівниками підприємств, установ, організацій  міста.

Категория: Каталог статей / Статьи / Другое | Добавил: Administrator (28-09-2011, 02:16) | Просмотров: 2218