Главная » Каталог статей / Статьи / Другое
ІНФОРМАЦІЯ про фінансові ресурси м. Вуглегірська

ІНФОРМАЦІЯ
про фінансові ресурси м. Вуглегірська

І. Соціальноекономічний стан м. Вуглегірська

Місто Вуглегірськ є промислово розвинутим  містом, яке входить до бюджету міста Єнакієве. В структурі промисловості переважає вугільна галузь.  Сумарна частка цієї галузі у загальному обсязі промислового виробництва складає близько 95%.
У місті працює  сільськогосподарське підприємство „Октябрьське”.           
Показники міського бюджету на 2011 рік розраховані виходячи з положень Бюджетного кодексу України в новій редакції, Податкового кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік”, основних завдань бюджетної політики, визначених Декларацією цілей та завдань бюджету на 2011 рік, схваленою Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 № 315, а також з урахуванням змін до деяких інших законодавчих актів.
Методологічною основою формування між бюджетних відносин і обчислення розрахункових показників міського бюджету, як і в попередні роки, є Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами.
Для обчислення кошика доходів місцевого бюджету на 2011 рік застосовуються індекс відносної податкоспроможності, методи екстраполяції та експоненти, які дозволяють більш точно врахувати динаміку тенденції податкоспроможності місцевого бюджету, а також показник стимулювання для місцевого бюджету, обсяг доходів якого нарощується щороку. Крім того, для обчислення доходів місцевого бюджету вперше застосовано коефіцієнт впливу нарахованого фонду оплати праці по регіону.
При формуванні обсягу доходів міського бюджету на 2011 рік враховано фактичні надходження за 20072010 роки.

ІІ. Оцінка доходів міського бюджету на 2011 рік

Обсяг доходної частини  Вуглегірського міського бюджету на 2011 рік   прогнозується   у сумі 3745,800 тис.грн. та складається із загального та спеціального фондів.

1. Загальний фонд

            Доходи загального фонду міського бюджету встановлені в обсязі 3437,200 тис.грн., які сформовані з :
доходів, що  закріплюються за бюджетом місцевого самоврядування доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних  трансфертів 926,100  тис.грн.

  Доходи , що закріплюються за бюджетом місцевого самоврядування та  враховуються  при визначенні міжбюджетних трансфертів

       Відповідно до статей 64, 65, Бюджетного кодексу України доходи міського бюджету, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування   та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:
25% податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на території міста, крім  фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності, який згідно із статтею 69 Бюджетного кодексу України відноситься до складу доходів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів;
державного мита в частині, що належить відповідним бюджетам.

Податок на  доходи фізичних осіб

   На податок на доходи фізичних осіб у складі міського бюджету припадає 73%. На 2011 рік податок на доходи фізичних осіб заплановано у сумі 2510,900 тис.грн.
При обчисленні прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб враховані   ставки податку, а також суми податкової соціальної пільги, обчисленої виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи, передбаченого законодавством на 1 січня 2011 року у розмірі 941 грн.
Надходження інших платежів, віднесених до закріплених доходів міського бюджету, розраховані згідно з діючим законодавством та фактичних надходжень за попередні роки у таких обсягах:
державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам – 0,200 тис.грн.

1.2. Доходи, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Доходи міського бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, встановлені у сумі 926,100 тис.грн. виходячи з фактичних надходженнь вказаних платежів за 20072009, 2010 роки з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства.

У складі цих доходів згідно зі статтею 69 Бюджетного кодексу України враховані:
плата за землю  - 900,000  тис.грн.
інші доходи - 0,100 тис.грн.
адміністративні штрафи  1,000 тис.грн.
збір за провадження деяких видів підприємницької  діяльності - 25,000 тис.грн.

 
Плата за землю

            Плата за землю є основним податком доходів, що не враховується при визначенні  обсягу міжбюджетних трансфертів. Обсяг доходів плати за землю на 2011 рік встановлено  згідно з діючим законодавством, на підставі фактичних надходжень у 2010 році, з урахуванням  збільшення ставок орендної плати за землю з 01.01.2011 року та передбаченого порядком їх зарахування у поточному році в розмірі 100%.
Прогнозні надходження плати за землю в міський бюджет у 2011 році складуть 900,000тис.грн., або зростуть в порівнянні з 2010 роком на  74,7%.        

2. Спеціальний фонд

         До доходів спеціального фонду зараховуються платежі, визначені статтею 69,71 Бюджетного кодексу України та статтею  Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік”.
Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2011 рік встановлені у сумі  308,600 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 140,000 тис.грн.

            Доходи спеціального фонду міського бюджету в розрізі джерел заплановані у наступних обсягах:

        Надходження до бюджету розвитку міського бюджету у сумі 140,000 тис.грн.  які включають:

 1. єдиний податок                                                                                             140,000 тис.грн.
 2. 50% збору за першу реєстрацію транспортного засобу                              6,000 тис.грн.
 3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
  в частині провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами,
  скрапленим та стиснутим  газом на стаціонарних, малогабаритних
  і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах                           20,000 тис.грн.
 4. Власні надходження бюджетних установ, що утримуються
  за  рахунок  міського бюджету                                                                         2,500 тис.грн.
 5. Надходження збору за забруднення навколишнього
  природного  середовища  за 4 квартал 2010 року(у розмірі 20%)                 0,700 тис.грн.
 6. Екологічний податок в розмірі 50%                                                                139,300 тис.грн.
 7. 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
  законодавства  про охорону навколишнього природного середови
  ща внаслідок господарської та іншої діяльності                                                0,100 тис.грн.

         
Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.           

           
В И Д А Т К И

            Видаткову частину бюджету м.Вуглегірська на 2011 рік планується затвердити у сумі 3745,800 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі  3437,200 тис.грн.:
Контрольна цифра на утримання апарату управління 010116 „Органи місцевого самоврядування” по м.Вуглегірськ  у 2011 році складає 405,700 тис.грн., додатково за рахунок II кошику доходів виділено 90,300 тис.грн. Затверджено на сесії міської ради 496,000 тис.грн.

            В бюджеті забезпечена в повному обсязі мінімальна потреба в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці:

 • впровадження в 2011 році нових розмірів мінімальної заробітної плати   з 01.01.2011  – 941 грн., з 01.04.2011 – 960 грн., з 01.10.2011 – 985 грн., з  01.12.2011 – 1004 грн.;
 • встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менше мінімальної заробітної плати, на рівні мінімальної заробітної плати;
 • індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення”.
 • Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по галузях "Органи місцевого самоврядування”, збільшені на коефіцієнти, які враховані Міністерством фінансів України при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2011 рік, у тому числі:
  на оплату теплопостачання – 1, 1174;
  на оплату водопостачання і водовідведення, електроенергії та інших комунальних послуг та енергоносіїв – 1,089.
 • Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань складає у сумі 835,800 тис.грн.
 • Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів у сумі 2105,400 тис.грн.
 • Видатки спеціального фонду бюджету у сумі 308,600 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 140,000  тис.грн.
  з них:
  • бюджет розвитку в сумі 140,000 тис.грн.,

   За рахунок коштів бюджету розвитку  планується придбання оргтехніки для апарату органів місцевого самоврядування на суму 15,000 тис.грн.
   За рахунок коштів бюджету розвитку заплановано  капітальний ремонт доріг  у сумі 125,000 тис.грн.

 • власні надходження бюджетних установ в сумі 2,500 тис.грн.,
 • субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань  у сумі 166,100 тис.грн.
Категория: Каталог статей / Статьи / Другое | Добавил: Administrator (28-09-2011, 02:06) | Просмотров: 1548