Главная » Новости
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА, АБО ОБЛИЧЧЯМ ДО НОВИХ ПОКОЛІНЬ

Те, що існуюча пенсійна система України не може забезпечити гідний рівеньжиття і не має перспектив на майбутнє, було зрозумілим ще наприкінці 90-хроків. Тоді й виникли пропозиції та ідеї пенсійна реформи.

Побудувати нову якісну європейську Україну без нової пенсійної реформинеможливо. Демографіч­на ситуація в країні може призвести до того, що в 2025році одна працююча людина буде утримувати одного пенсіонера, а це означає, щоподатки й нарахування на зарплату повинні бути сумірними з середньою пенсією.Таким чином, доведеться працювати, як мовиться, за двох! Але якою повин­на бутиця нова пенсійна реформа к її реалізува­ти в умовах посткризової економіки вкраїні з радянським минулим?

Реформування системи пенсійного забезпечен­ня в Україні проводить­ся вумовах істотного пенсійного навантажен­ня на роботодавців, низького рівнязадекла­рованої заробітної плати та тіньової зайня­тості значної частинипрацездатного населен­ня, що уповільнює удосконалення солідарної системи йусклад­нює формування бюджету Пенсійного фонду.

Крім того, підвищення з 2005 року мінімального роз­міру пенсії за віком допро­житкового розміру для непрацездатних осіб (з січня 2011 року - 750 грн.)без підвищення заробітної" плати до рівня, який би забезпечу­вавзбереження співвідно­шення між обчисленими на її основі пенсіями, порушилопринцип загальнообов`язко­вого державного пенсійного страхування у частині дифе­ренціаціїрозмірів пенсій за­лежно від заробітку та повер­нуло до зрівнялівки пенсій. Цестосується, насамперед, мало та середньооплачуваних категорій осіб. Як наслідок,таке становище поглиби­ло проблему приховування заробітної плати від оподат­кування,що негативно по­значилось на доходах бюджету Пенсійного фонду.

Відсутність системності в реалізації пенсійна реформи, підвищення розмірівпенсій, яке випереджає зростання фонду оплати праці, розбалансували бюджетПенсійно­го фонду.

Внаслідок зазначеного дефіцит бюджету Пен­сійного фонду на поча­ток рокудосяг 10,5 млрд. грн. Якщо враху­вати, що фактичний обсяг бюджету Пенсій­ногофонду, виходячи з обсягів його видатків за 2010 рік, склав близько 24,1 млрд. грн.,то забезпеченість потреби власними коштами склала лише 56,5 від­сотка. Якщо невжити заходів щодо законо­давчого розширення джерел та обсягів над­ходжень добюджету Пенсійного фонду, це призведе до погли­блення його розбалансування употочному бюджетному році.

Слід зазначити, що незва­жаючи на істотне зростання доходів Пенсійногофонду, к формування викликає певні проблеми. Внаслідок законо­давчого обмеженняджерел надходжень до бюджету Пенсійного фонду та незадо­вільна платіжнадисципліни страхувальників у 2010 році головним управлінням Пен­сійного фонду вДонецькій області недоотримано понад 4,4 млрд. грн. доходів.

Так, протягом 2010 року 4,2 тис. платників, пору­шуючи платіжну дисциплі­ну,заборгували до бюдже­ту Пенсійного фонду обла­сті 4,2 млрд. грн.

За рахунок законодавчо наданих пільг вугільним під­приємствам бюджетомнедоотримано 254,4 млн. грн. виплачених пільгових пенсій за списком 1.

Крім того, у зв`язку з неврегульованістю законо­давства з питань надходжен­нястрахових внесків від при­ватних підприємців на спро­щеній системіоподаткування за період до липня 2010 року бюджет Фонду втратив близько 170,0 млн.грн.

Також на сьогодні за без­робітних осіб, які офіційно зареєстровані вДержавному центрі зайнятості, фактично до бюджету Пенсійного фонду не надходитьжодна копійки. Не передбачено таку норму надходжень й Законом Украї­ни проєдиний соціальний внесок. Враховуючи, що ста­ном на 1 січня 2011 року в центрізайнятості офіційно зареєстровані 33 тис. безро­бітних осіб, то з розрахунку законодавчовстановленого розміру мінімальної заробіт­ної плати в 2010 році Фондомнедоотримано 116,7 млн. грн.

Наступна категорія застра­хованих осіб, за яких на закон­них підставахнадходило до Пенсійного фонду страхових внесків у розмірі менше міні­мальногострахового внеску (60 відсотка), є особи, які отри­мують допомогу по догляду задитиною до досягнення нею трирічного віку. У разі, якщо б страхові внескисплачувались за цих осіб з розрахунку міні­мальна заробітна плати, то добюджету Фонду мало додат­ково надійти 150,8 млн. грн., аз розрахунку середньої заробіт­на`плати-571,5млн. грн.

Податковий тягар суб`єктів господарю­вання із сплати страхо­вих внесків єнайвищим серед країн СНД та складає 38 - 40 відсотків фонду оплати праці. Цеунеможливлює досягнення повної лега­лізації зайнятості та заробітної плати насе­лення.Як наслідок, на початок 2011 року на одну особу пенсійного віку в Донецькійобла­сті припадало 1,4 особи працездатного віку, однак офіційно пра­цюючихзначно менше.

За результатами проведе­ного аналізу статистичних даних щодо кількостінаявного населення Донецька області з урахуванням даних різних джерел прозайнятість праце­здатного населення та звірки баз даних працюючих осіб ГИУ та ДПАв Донецькій обла­сті виявлені 1068 тис. осіб, які офіційно ніде не працюють. Якнаслідок, від тіньової зайнято­сті населення бюджетом Фонду недоотримано за 2010рік понад 11,5 млрд. грн.

. Таким чином, запрова­дження пенсійна реформи, яка передбачає легалізаціюта збільшення заробітних плат, зміну співвідношення пра­цюючих до пенсіонерів,за умови повного відшкодуван­ня з коштів державного бюджету втрат Пенсійногофонду від надання суб`єктам господарювання пільг із спла­ти страхових внесківта належного виконання платни­ками своїх зобов`язань перед Пенсійним фондом,дозво­лить уникнути дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

За матеріалами головного управління Пенсій­ного фонду України в Донецькійобласті

Категория: Новости | Добавил: Administrator (18-04-2011, 18:40) | Просмотров: 1269