Главная » Статические страницы
СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЄНАКІЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БУДІВЕЛЬНИК»

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Єнакієвської міської ради
від 30.03.2007 № 5/11-29

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА  ЄНАКІЄВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ  РАДИ

«БУДІВЕЛЬНИК»

(Нова редакція)

 

м. Єнакієве – 2007 рік

 


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Комунальне підприємство Єнакієвської міської ради «Будівельник», іменуєме далі «Підприємство», діє на підставі статуту Комунального підприємства «Комунальне підприємство «Будівельник», від 28.02.2003 р., Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Нова редакція статуту Комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Будівельник» затверджується у зв’язку з тим, що зміст статуту в цілому не відповідає вимогам діючого законодавства України.
1.3. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЄНАКІЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БУДІВЕЛЬНИК»
Скорочене найменування Підприємства – КП «Будівельник»

РОЗДІЛ 2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений органом місцевого самоврядування в особі Єнакієвської міської ради (далі орган управління майном), в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.
2.2. Підприємство створене з метою утримання і збереження житлового фонду, забезпечення належного рівня санітарно - гігієнічного стану житлового фонду, благоустрою закріплених дворових територій та житла.
2.3. Предметом діяльності Підприємства є:
- поточний ремонт та експлуатація житлового фонду;
- капітальний ремонт житла;
- здійснення діяльності по оформленню документів на право власності на квартири під час їх приватизації;
- заготівля, переробка, утилізація і використання повторних ресурсів, відходів виробництва і побутових відходів;
- надання платних комунально – побутових послуг фізичним  та юридичним особам;
- охорона діяльності щодо об’єктів, фізичних та юридичних осіб;
- маркетинг та комерційна діяльність;
- надання платних послуг по транспортуванню вантажів власним та орендованим автотранспортом фізичним та юридичним особам;
- здійснення діяльності по оформленню документів паспортного столу;
- надання платних послуг фізичним та юридичним особам;
- здійснення діяльності по оформленню документів на право придбання житлової субсидії;
- перевірка виконання угод, що укладаються з Підприємством, згідно наданих повноважень.
2.4. Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Підприємством тільки на підставах, отриманих за встановленим порядком. 

РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з моменту його державної реєстрації.
3.2. Підприємство, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків в тому числі і валютні, печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
3.3. У своїй діяльності Підприємство керується діючим законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статусом підприємства та іншими нормативними актами.
3.4. Підприємство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний  облік, звітність у порядку, передбаченому діючим законодавством.
3.5. Підприємство має право орендувати та здавати в оренду власне майно, придбавати майно у власність, вступати в асоціації, спілки, товариства, здійснювати інші дії, що не суперечать діючому законодавству України, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
3.6. Підприємство  несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями.
Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.
3.7. Підприємство має самостійний баланс та діє на основі господарського відання.
3.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді в тому числі і господарському.

РОЗПОДІЛ 4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
Статусний фонд підприємства складає 1000 гривень (Одна  тисяча гривень)
4.2. Майно Підприємства є комунальною власностю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь – які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому статусу. Житловий фонд земельний фонд є власністю міської ради, та не входить до самостійного балансу Підприємства.
4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно, передане йому органом управління;
 • доходи одержані від квартирної плати, а також від інших видів фінансового – господарської діяльності підприємства;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 • придбання майна іншого підприємства, організації;
 • інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

4.4. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власностю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням Власника, у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на розвиток Підприємства  і є комунальною власністю.
4.5. Підприємство має право надавати за рахунок власних засобів позики та партнерські кредити на умовах, визначених домовленістю сторін, здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісніх майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих приміщень) підприємствам, організаціям, установам, громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу за погодженням з органом управління майном.
4.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншим природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
4.7. Підприємство  може вести будівництво за рахунок власних та позикових засобів.
4.8. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і держаними органами, відшкодуються  Підприємству за рішенням суду або господарського суду.

РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Права Підприємства:
5.1.1. Підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку.
5.1.2. Підприємство реалізує свою діяльність за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, «за фіксованими державними цінами».
5.2. Обов’язки підприємства:

 • забезпечує соціально – економічні потреби територіальної громади;
 • забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
 • здійснює реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
 • здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному забезпеченню виробництва;
 • придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

         6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.
6.2. Наймання керівника здійснюється Власником шляхом укладання з ним контракту. Керівник визначає структуру управління і встановлює штати.
6.3. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Органу управління майном та інших органів управління даного Підприємства.
Керівник Підприємства:

 • несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
 • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;
 • розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
 • несе відповідність за формування та виконання фінансових планів.

Власник не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства.
6.4. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізується загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2 – 3 роки не менш як 2/3 голосів.
6.5. Рішення соціально – економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.
6.6. Право укладання колективного договору від імені власника надається курівнику Підприємства, а від імені трудового колективу «уповноваженому ним органу».

РОЗДІЛ 7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЖМСТВА

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, залишається в повному його розпорядженні.
7.3. Підприємство може утворювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:
Фонд розвитку виробництва;
Фонд споживання;
Резервний фонд;
інші фонди.
7.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок котів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріально – технічної бази Підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються кошторисом.
7.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством.
Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.
Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
7.3.3. Резервний Фонд Підприємства утворюється в розмірі 25 відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових втрат.
7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (доход), амортизація відрахування, кошти, одержані від фінансово – господарської діяльності Підприємства, безоплатні або благодійні внески підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі договорів.
7.6. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 8. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Власника або господарського суду згідно з чинним законодавством.
8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу управління майном Підприємства в особі його органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредитором визначаються Органом управління майном, але не може становити менш ніж два місяці з дня публікації повідомлення про припинення підприємства.
В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визначення його банкрутом».
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством.
Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає документи у повному обсязі до державного органу реєстрації.
Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.     
8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
8.5. Майно ліквідованого Підприємства залишене після остаточного розрахунку з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та робітників використовується за рішенням органу управління майном.
8.6. Якщо вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
8.7. Підприємство вважається ліквідованим чи реорганізованим з моменту внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Категория: Статические страницы | Добавил: (30-11--0001, 00:00) | Просмотров: 543